Priprava Varnostnega Lista v Skladu z Uredbo REACH

Varnostni Listi - Priprava v Skladu z Zakonom

Namen varnostnega lista je informiranje proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev in uporabnikov o nevarnih snovi ali zmesi. Zagotavlja namreč prenos pomembnih varnostnih informacij o snoveh in zmeseh do končnih uporabnikov, vključuje pa tudi informacije iz poročila o kemijski varnosti snovi ali zmesi. Pravna podlaga, ki ureja področje varnostnih listov je uredba REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij). V 31. členu so zapisane zahteve za varnostne liste, in sicer, da mora biti varnostni list izdelan v skladu s prilogo II uredbe REACH in je potreben za snovi in zmesi, ki so razvrščene kot nevarne (tudi CMR “rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje), snovi, ki so razvrščene kot obstojne, se kopičijo v organizmu in so strupene (PBT) ter snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmu (vPvB). Zelo pomembno pri varnostnih listih je, da so pripravljeni v uradnem jeziku države, kjer se daje snov ali zmes v promet. Varnostni list namreč omogoča uporabnikom sprejetje nujnih ukrepov za zagotavljanje zdravja ljudi in varnosti okolja ter varnost na delovnem mestu. Varnostni list je potrebno opremiti z datumom in naslednjimi poglavji:

 1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe / podjetja
 2. Ugotovitev nevarnosti
 3. Sestava / podatki o sestavinah
 4. Ukrepi za prvo pomoč
 5. Protipožarni ukrepi
 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih
 7. Ravnanje in skladiščenje
 8. Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita
 9. Fizikalne in kemijske lastnosti
 10. Obstojnost in reaktivnost
 11. Toksikološki podatki
 12. Ekološki podatki
 13. Odstranjevanje
 14. Podatki o prevozu
 15. Zakonsko predpisani podatki
 16. Drugi podatki

Varnostni list je potrebno posodobiti takoj, ko so na voljo nove informacije, ki imajo lahko vpliv na ukrepe za obvladovanje tveganja ali v primeru novih informacij o nevarnostih, v primeru izdane ali zavrnjene avtorizacije ter v primeru uvedbe omejitve kemikalije. Vsako posodobitev varnostnega lista je potrebno opremiti z oznako »Sprememba: (dne)«.

32. člen zahteva, da dobavitelj snovi ali zmesi sporoča informacije po dobavni verigi navzdol, za tiste snovi in zmesi, za katere se ne zahteva varnostni list.

Navodila za pripravo varnostnega lista so v Prilogi II uredbe REACH.

Spremembe priloge II uredbe REACH:

– od 1.12.2010 staro prilogo II nadomesti nova priloga I uredbe 453/2010,

– od 1.6.2015 staro prilogo II nadomesti nova priloga II uredbe 453/2010,

kar pomeni, da bo postopoma potrebno pripraviti nove varnostne liste.

Če potrebujete zanesljivega svetovalca za kemikalije, ki vam bo pripravil varnostne liste obiščite: